Praktisch gebruik van veiligheidsinformatie over gevaarlijke stoffen

Veiligheidsinformatiebladen bevatten veel informatie met veel onbekende vaktermen die niet iedereen begrijpt. Deze workshop  is bedoeld voor medewerkers die voor hun werk veiligheidsinformatiebladen moeten lezen en meer achtergrond nodig hebben om ze te kunnen lezen en naar de eigen werksituatie te vertalen. Er is aandacht voor belangrijke begrippen uit de brandveiligheid en op gebied van gezondheisrisico’s.

Elementen uit de workshop zijn:

  • Begrippen uit de brandveiligheid: vlampunt, explosiegrenzen, zelfontbrandignstemperatuur, soortelijke geleiding en reactiviteit.
  • Begrippen rond gezondheid: irriterend, bijtend, giftig, kankerverwekkend, mutageen, sensibiliserend, doelorgaantoxiciteit, blootstellingsroute, grenswaarden.
  • Interpreteren van informatie over te nemen maatregelen

Deze workshop kan incompany worden verzorgd waarbij veiligheidsinformatiebladen uit de eigen organisatie worden gebruikt.

Deze workshop kan ook via een individueel begeleidingstraject worden gevolgd.