Kwaliteits-, arbo- en milieuzorg in het laboratorium

kamlab1 (Medium)Het handboek ‘Kwaliteits-, Arbo- en Milieuzorg in het laboratorium’ is een praktijkgerichte publicatie met veel checklists en voorbeelden. Het boek is geschreven en actueel gehouden van 1997 t/m 2005 onder beheer van de uitgevers ‘Ten Hagen & Stam’ en ‘Uitgeverij Nassau’.  Het wordt niet meer gedrukt maar de auteurs vinden het soms leuk om informatie uit te wisselen. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Iris Advies.

Eindredacteur 1997- 2005: Ir. Iris van  ’t Leven
Hoofdredacteur: Bauke te Nijenhuis

Inhoudsopgave

Deel I. Algemeen
Kwaliteitszorg (K)
1. Kwaliteitszorg Chérie Goewie, Bauke te Nijenhuis
2. Laboratoriumaccreditatie Peter van de Leemput
3. Kwaliteit en laboratoria in de gezondheidszorg Siebe Slagter
Arbo- en milieuzorg (AM)
1. Arbo en Milieu, wet- en regelgeving Bep Roodbeen
2. Arbo en Milieu, normen en certificering Diny van Faassen, Henk Koenders, Iris van ’t Leven, Adrie Noort
KAM-zorg (KAM)
1. Geïntegreerde zorgsystemen voor Kwaliteit, Arbo en Milieu Bauke te Nijenhuis
Deel II. Beleid en Organisatie
Kwaliteitszorg (K)
1. Introductie van een kwaliteitszorgsysteem in de organisatie Peter Reijntjes
2. Personeel en organisatie Siebe Slagter
Arbo- en milieuzorg (AM)
1. Het opzetten van een arbo- en milieuzorgsysteem Bep Roodbeen, Peter Dignum, Diny van Faassen
2. Risico-inventarisatie en evaluatie in laboratoria Walter Zwaard
3. Beheersen van risico’s binnen laboratoria Wim van Alphen
4. Overlegorganen Marja van der Ende
5. Perceptie van risico’s in het laboratorium Jos van der Eijnde
Deel III. Uitvoering
Kwaliteitszorg (K)
1. Het analytisch proces Bauke te Nijenhuis
2. Documentatie
2.1 Kwaliteitshandboek Hans van Dalen
2.2 Standaardwerkvoorschriften (SOP’s) Frans van de Vaart
2.3 Onderzoeksvoorschriften Frans van de Vaart
2.4 LIMS2.4.1 LIMS en kwaliteitszorg
2.4.2 Implementatie van LIMS
Jo Klaessens
Rick Slikkerveer
2.5 Vastlegging van ruwe gegevens en resultaten van analyses Karin Groen
2.6 Verslaglegging van analytisch-chemisch onderzoek Karin Groen
3. Onderzoeksmiddelen
3.1 Beheer, gebruik, onderhoud en kalibratie van onderzoeksmiddelen Peter de Vries
3.2 Referentiematerialen voor chemische metingen Peter Slingerland
4. Werkprocessen in het laboratorium
4.1 Monsterneming bij medische laboratoria
4.1.1 Monsterneming en monsterbehandeling bij klinisch-chemische en hematologische laboratoria Guido Diependaal, Jan Punt
4.2 Monsterneming bij chemisch- analytische laboratoria
4.2.1 Statistische achtergrond van bemonsteren Jo Klaessens
4.2.2 Monsterneming in de praktijk: grond als bouwstof Jo van den Berg
4.2.3 Monsterneming bij milieuonderzoeken Theo van Nuenen, Henkjan Perebolte, Edwin Jansen, Theo Visser
4.3 Statistische methoden Ronald Hoogerbrugge
4.4 Meetonzekerheid Henk van de Wiel
4.5 Analytische validatie Gerard de Groot
4.6 Borging en beoordeling van het kwaliteitssysteem Siebe Slagter
4.7 Ringonderzoeken in de analytisch-chemische wereld Victor Houba, Hans van der Lee
4.7.1 Ringonderzoeken IWV Klaas Strikwerda
4.7.2 Accreditatie van ringonderzoeken bij KIWA Ellen van Berkel
Arbo- en milieuzorg (AM)
1. Ontwerp en inrichting
1.1 Ontwerp van laboratoria Gjalt Huppes, Mart van der Steeg
1.2 Werkplekergonomie Iris van ’t Leven
1.3 Verlichting en geluid
1.3.1 Verlichting Ineke Thierauff
1.3.2 Geluid Mart van der Steeg
1.4 Binnenklimaat Alex Kroes
1.5 Zuurkasten Alex Kroes
1.6 Lokale ventilatiesystemen Wim van Alphen
2. Gevaarlijke stoffen
2.1 Risico’s van gevaarlijke stoffen Walter Zwaard, Mart van der Steeg
2.2 Informatie over gevaarlijke stoffen Mart van der Steeg, Walter Zwaard, Frans Jongeneelen
2.3 Toxicologische beoordeling van stoffen Frans Jongeneelen,Walter Zwaard, Mart van der Steeg
2.4 Gevaarlijke stoffen
2.4.1 Gassen, cryogene stoffen Alex Kroes, Walter Zwaard
2.4.3 Reactieve mengsels en verbindingen Alex Kroes, Henk de Wit
2.4.2 Brandbare stoffen Diny van Faassen, Iris van ’t Leven, Walter Zwaard
2.5 Biologische agentia Edwin Hagelen, Evelien Kampert, Gijsbert van Willigen
2.6 Radioactieve stoffen Rene Huinen
2.6.1 Inrichting en organisatie van het radionucliden laboratorium Fred van Dam
2.7 In- en extern transport van gevaarlijke stoffen Johan Foliant
2.8 Opslag van gevaarlijke stoffen Johan Foliant
3. Apparatuur en middelen
3.1 Arbeidsmiddelen algemeen Iris van ’t Leven
3.2 Veiligheid bij werkzaamheden onder verhoogde en verlaagde druk John Meinema
3.3 Veilig werken met apparaten met specifieke risico’s Iris van ’t Leven
3.4 Glaswerk Walter Zwaard, Mart van der Steeg
3.5 Niet-ioniserende straling uitzendende apparatuur Trude van der Heijden, Peter Dignum
3.6 Elektrische apparatuur Richard Groenewegen
3.7 Microbiologische veiligheid bij werken met en onderhoud van (medische) laboratoriumapparatuur Iris van ’t Leven, Bauke te Nijenhuis
3.8 Persoonlijke Beschermingsmiddelen Diny van Faassen, Iris van ’t Leven, Truus, Theunissen
4. Milieu
4.1 Milieubelasting en laboratoria Iris van ’t Leven en Karin Ree
4.1.1 Milieuprestatie indicatoren Wietske de Boer, Dick Jager, Karin Ree
4.2 Het inzamelen van laboratoriumafval Bep Roodbeen, Peter Dignum
4.3 Afvalpreventie Iris van ’t Leven, Bep Roodbeen
4.4 Emissies van chemicaliën naar lucht en water Karin Ree, Adri Noort
4.5 Energiebesparing in laboratoria Wietske de Boer, Guido van Gemert
4.6 Waterbesparing in laboratoria Wietske de Boer, Guido van Gemert
5. Ongevallen en calamiteiten
5.1 Registratie en onderzoek Gerard Uittenhout
5.2 Bedrijfshulpverlening Mart van der Steeg, Wim van Alphen
5.3 Veiligheids- en gezondheidssignalering Mart van der Steeg, Walter Zwaard
KAM-zorg (KAM)
1. Introductie van zorgsystemen
1.1 Introductie van een zorgsystemen in de praktijk gebracht

1.1.1 Integratie op maat

Iris van ’t Leven, Bauke te Nijenhuis

Iris van ’t Leven, Bauke te Nijenhuis, Mart van der Steeg

1.2 Praktijkcases
1.2.1 KAM-zorg bij een chemisch onderzoeks- en ontwikkelingslaboratorium Gerard Uittenhout
1.2.2 Kwaliteitszorg in een laboratorium voor DNA-diagnostiek

1.2.3 Milieu- en arbozorg in een (laboratorium)onderzoeksomgeving

Els Voorhoeve

Dick Wolters

2. Systematisch verbeteren en verbeteringstrajecten
2.1 Corrigerende en preventieve maatregelen conform ISO 17025 Jo van den Berg, Iris van ’t Leven, Ad Snijders
3. Vastlegging van het systeem
3.1 KAM-handboeken Bauke te Nijenhuis, Iris van ’t Leven
3.2 Voorschriften en procedures
3.2.1 Het schrijven van arbo- en milieuvoorschriften Iris van ’t Leven, Anton Nieuwkoop
3.3 Chemicaliënbeheer en registratie
3.3.1Chemicaliënbeheer en registratie Iris van ’t Leven, Bauke te Nijenhuis
3.3.2 Introductie van een centraal chemicaliënbeheersysteem in een multi-site omgeving Peter de Vries
3.3.3 Beheer van gevaarlijke stoffen, met het accent op (verdacht) kankerverwekkende en reprotoxische stoffen Diny van Faassen en Lou Maas
4. Voorlichting en communicatie
4.1 Algemeen

4.1.1 Toepassing van communicatietheorien op arbocommunicatie

Fred van Dam, Iris van ’t Leven
4.2 Praktijkcases
4.2.1 Scholing van de interne procesbegeleider KAM-zorg Diny van Faassen, Louis Mulders en Frank Verheggen
5. Audits
5.1 Audits, een introductie Iris van ’t Leven, Bauke te Nijenhuis
5.1.1 De interne kwaliteitsaudit Jo van den Berg, Ad Snijders
5.2. Praktijkcasus
5.2.1 KAM-audits DSM Gerard Uittenhout
6. Klachten
6.1 Algemeen Eric Both